Pagina pacientului

Nu exista coplata pentru tratamentele si investigatiile necesare pacientilor internati.

Promovarea recuperarii active a pacientului, mobilizarea precoce si stilul de viata al pacientului ca elemente impotriva durerii:

Drepturile pacienţilor

Descarca si citeste Drepturi si obligatii pacienti (PDF)

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004;
Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;

Dreptul pacientului la informația medicală

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
 6. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 8. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 9. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

Dreptul pacientului privind intervenția medicală

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 3. o În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
 5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 6. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
 7. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 8. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;
 9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale;

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat corespunzător.
Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.
Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
Pacientul poate oferi unităţii unde a fost îngrijit donaţii, cu respectarea legii.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

OBLIGATIILE PACIENTILOR/APARTINATORILOR

Obligatiile pacienților

 1. Să respecte regulile ce se aplică în spital;
 2. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
 3. Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;
 4. Să nu deterioreze bunurile din spital;
 5. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie;
 7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept  de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
 8. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi lenjeria de pat primite pentru şederea în spital;
 9. Se interzice complet fumatul în unitatea sanitară, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1).
 10. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 - 500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personaluln incadrat în unitate, de catre pacienţi, aparţinători precum şi orice alta persoana care se afla în unitatea sanitara.

Reguli generale pacienti și vizitatori

Reguli generale pacienți

 • Regula nr. 1 - în incinta Spitalului de Îngrijiri Paliative "Sf. Luca", atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare fumatul este interzis cu desăvârșire, încălcarea acestei reguli constituind contravenție și fiind sancționată conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 • Regula nr. 2 - în incinta Spitalului, atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare păstrați liniștea,  evitați producerea zgomotelor de orice natură care ar putea produce disconfort pacienților internați;
 • Regula nr. 3 - pacienților internați în Spitalului de Îngrijiri Paliative "Sf. Luca" le este în mod absolut interzisă părăsirea incintei Spitalului fără acordul medicului curant și fără întocmirea documentației de externare sau transfer.

Reguli generale vizitatori

 • Regula nr. 1 - în incinta Spitalului atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare fumatul este interzis cu desăvârșire, încălcarea acestei reguli constituind contravenție și fiind sancționată conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 • Regula nr. 2 - în incinta Spitalului atât în spațiile interioare cât și în cele exterioare păstrați liniștea, evitați producerea zgomotelor de orice natură care ar putea produce disconfort pacienților internați;
 • Regula nr. 3 - vizitatorilor sau aparținătorilor legali ai pacienților internați în Spitalului de Îngrijiri Paliative "Sf. Luca" este interzisă vizitarea pacienților în afara orelor de program, anunțate și afișate, fapt ce ar putea produce disconfort pacientului sau colegilor de rezervă și/sau perturba consultațiile acordate de către personalul medical.
Obligațiile vizitatorului:

 1. vizitatorii sunt îndrumați la bolnav de către un cadru desemnat de medic sau de către asistenta șefă;
 2. în situația vizitei concomitente a mai multor vizitatori, aceștia vor fi introduși pe rând în rezerve, astfel încât numărul lor să nu depășească trei persoane/rezerva;
 3. este interzisă introducerea în clinica a oricărui fel de alimente, a băuturilor alcoolice;
 4. vor fi evitate discuțiile neplăcute, cu subiecte de natură a afecta pacienții;
 5. bolnavii deplasabili vor fi vizitați în spațiile comune ale clinicii, nu în reserve;

se vor respecta orele de vizită și indicațiile medicilor și a personalului sanitar